FINTECH AKADÉMIA SZABÁLYZAT

1 Bevezetés

Az MKB Bank Zrt. (“MKB Bank”) FinTech Akadémiát szervez az MKB FinTech Program keretében. A FinTech Akadémia egy 4 hetes áttekintés a digitális pénzügyek világáról. Az MKB FinTech Akadémia fő célja a digitális pénzügyi kultúra fejlesztésének támogatása előadássorozatokon keresztül.

2 Az MKB FinTech Akadémia időpontja

Az MKB FinTech Akadémia pontos programját és a helyszínét a Weboldalon közöljük, illetve a jelentkezőket hírlevélen keresztül is értesítjük.

3 Részvételre jogosultak, regisztráció, belépés és részvétel

Az MKB FinTech Akadémia nyilvános rendezvény, amin mindenki részt vehet, akit érdekelnek a digitális pénzügyi és az un. FinTech megoldások, a legújabb digitális pénzügyi technológiák, továbbá, akik már rendelkeznek, vagy fejlesztenek, vagy terveznek fejleszteni újszerű digitális pénzügyi megoldásokat.

Az MKB FinTech Akadémián történő részvétel ingyenes, az alábbi feltételekkel összhangban.

Az MKB FinTech Akadémián történő részvételre minden olyan 18. évét betöltött, az Európai Unió területén lakóhellyel rendelkező, élő személy jogosult, aki az MKB FinTech Akadémián való részvétel szándékával jelentkezett a Weboldalon, és a jelen Szabályzatot elfogadta.

4 Részvételi szabályok

Az MKB FinTech Akadémián történő részvételhez minden jelentkezőnek a Weboldalon keresztül el kell küldenie a jelentkezését legkésőbb 2016. október 25. napján 12.00 óráig, amelynek során a jelentkezőnek meg kell adnia minden kötelezően előírt valós személyes adatot. Az MKB Bank fenntartja magának a jogot, hogy a valótlan személyes adatokkal jelentkezők jelentkezését érvénytelennek minősítse. A jelentkezési időszak változhat, és amennyiben erre sor kerül, az MKB a változást a Weboldalon kellő időben közli.

Részvételre azok jogosultak, akiknek a jelentkezését az MKB Bank elektronikus úton a jelentkező által megadott e-mail címen visszaigazolta.

A jelen Szabályzat elfogadásával és az MKB FinTech Akadémián történő részvétellel minden jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy:

A jelen Szabályzat elfogadásával és az MKB FinTech Akadémián történő részvétellel minden jelentkező kötelezettséget vállal arra, hogy:

Minden jelentkező tudomásul veszi, hogy az MKB FinTech Akadémián történő részvétele semmilyen alapon vagy jogcímen nem jogosítja fel ellentételezésre, és/vagy bármilyen költsége megtéríttetésére.

5 Adatvédelem

Az MKB FinTech Akadémiára a regisztrációs oldalon az adatok megadásával és azok elküldésével , illetőleg a jelen Szabályzat elfogadásával:
A jelentkezés az mkbdigibank.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal), erre a célra kialakított felületen keresztül elektronikusan történik. A jelentkező a személyes adatainak elküldésével jelentkezik az MKB FinTech Akadémiára.

Az adatkezelő a tevékenységének ellátásához adatfeldolgozót vesz igénybe. A FinTech Group Kft. adatfeldolgozó nem jogosult a birtokába jutott adatok más kereskedelmi célú felhasználására.

A jelentkező bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő Banktól vagy az adatfeldolgozótól a személyes adatai kezeléséről (évente egy alkalommal díjmentesen), valamint kérheti az adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését. Ezen kívül a jelentkező tiltakozhat a személyes adatainak az MKB Bank általi kezelése ellen, illetve az MKB Bank Zrt.-nek (székhely: Budapest, 1056. Váci utca 38.) küldött e-mail (email: telebankar@mkb.hu) útján vagy postai úton egyébként visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

A tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, dönt annak megalapozottságáról és döntéséről írásban tájékoztatja a jelentkezőt. Ha az adatkezelő megállapítja a tiltakozás megalapozottságát, akkor az adatkezelés megszünteti - ide értve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - zárolja a jelentkező adatait, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akiknek a tiltakozással érintett személyes adatokat már továbbította. Utóbbiak kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Abban az esetben, ha a jelentkező az adatkezelő döntéséve nem ért egyet, vagy az adatkezelő elmulasztja a 15 napos határidőt, akkor a jelentkező a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat. A pert – választása szerint – a jelentkező lakóhelye szerint illetékes törvényszék, vagy a Fővárosi Törvényszék előtt indíthatja meg.

Az MKB Bank Zrt. adatkezelő tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóságok:

MAGYAR NEMZETI BANK
Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Postacím: 1543 Budapest, BKKP Pf.777.
e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu


NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG (NAIH)
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf..5
e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

6 Záró rendelkezések

Minden jelentkező tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, illetve az MKB FinTech Akadémiával és az MKB FinTech Programmal, az azokhoz kapcsolódó tevékenységekkel, valamint a jelen Szabályzattal összefüggésben felmerült minden jogvita tekintetében a budapesti bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

Minden jelentkező kifejezetten hozzájárul, hogy magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzatot.