MKB FINTECH VERSENY SZABÁLYZATA

1 Bevezetés

Az MKB Bank Zrt. (a továbbiakban: „MKB Bank” vagy „Bank”) átfogó, összetett FinTech Programot (a továbbiakban: „FinTech Program” vagy „Program”) hirdetett meg.

A Bank a Program első fázisában FinTech Akadémiát rendezett, melynek előadássorozatai bevezették a hallgatókat a digitális pénzügyi szolgáltatások világába.

A Program következő, második fázisaként a Bank FinTech Versenyt (a továbbiakban: „MKB FinTech Verseny” vagy „FinTech Verseny” vagy „Verseny”) szervez. A FinTech Verseny célja, hogy kétfordulós pályáztatáson keresztül kiválassza azokat az újszerű digitális pénzügyi megoldásokat, amelyek továbbfejlesztésében, megvalósításában, piaci bevezetésében a Bank együtt dolgozik az ötletgazdákkal, és felkínálja együttműködési megállapodás lehetőségét, ennek keretében részvételt az MKB Inkubációs Programjában. Megoldásonként az egyedi finanszírozási programban maximum 30 millió forint áll rendelkezésre, amelynek mértékét, ütemezését és kihelyezésének formáját az egyedi üzleti megállapodásban fektetik le.

Az MKB Inkubációs Program célja a FinTech Verseny keretében kiválasztott megoldások továbbfejlesztésének támogatása, a piaci hasznosítás előkészítése a Bank és az MKB Inkubációs Programban résztvevők közös üzleti érdekei mentén.

Az MKB Bank kijelenti, hogy jelen Szabályzatban foglaltak nem célozzák és nem tekinthetőek arra irányuló felhívásnak, hogy a pályázó harmadik személlyel fennálló gazdasági kapcsolatát felbontsa, és semmiképpen nem célja ilyen kapcsolat létrejöttének megakadályozása.

2. Az MKB FinTech Versenyre való nevezés időpontja

Az MKB FinTech Versenyre a nevezés az alábbiakban részletezett feltételeknek megfelelő elektronikus pályázati dokumentáció benyújtásával történik. A pályázati dokumentációt 2016. december 1. 20.00 óráig kell beküldeni elektronikus formában a fintech@mkb.hu email címre. A dokumentáció beérkezéséről a pályázók elektronikus úton visszaigazolást kapnak. A Bank a Verseny keretében kizárólag a fenti időpontig elektronikus úton beérkezett, jelen Szabályzatban írt feltételeknek megfelelő pályázatokat értékeli.

A Bank fenntartja magának az MKB FinTech Verseny nevezési határideje megváltoztatásának jogát. Amennyiben erre sor kerül, a változást a Bank az mkbdigibank.hu weboldalon, az MKBFintech Akadémia Facebook oldalán illetve hírlevélen keresztül előzetesen kellő időben közölni fogja.

3. Az MKB FinTech Verseny ütemezése

4. Az MKB FinTech Verseny díjai

A FinTech Demo & Pitch Versenyen a zsűri által kiválasztott pályázók lehetőséget kapnak az MKB Inkubációs Programban való részvételre és arra, hogy igénybe vehessék az MKB Bank Inkubációs Központjának (MKB Inkubátor Kft., továbbiakban: „Inkubátor”) szolgáltatásait, támogatását, úgy mint:
 1. Mentor Program, amelynek keretében banki, FinTech, IT biztonsági, technológiai, üzleti, marketing, UX és jogi szakemberek segítik a kiválasztott megoldások továbbfejlesztését, a piaci bevezetéshez szükséges go-to-market és marketing stratégia kialakítását.
 2. Sandbox, amelyen keresztül banki környezetben tesztelhetők a megoldások. API kapcsolatokon és interfészeken keresztül tesztelni lehet a valós idejű adatkommunikációt, a banki Big Data alternatív módon történő hasznosítását. Emellett lehetőség nyílik integrációs próbák végrehajtására, illetve banki tranzakciók, kapcsolódó workflow emulálására.
 3. Co-working iroda Budapest belvárosában, ahol a csapatok a mentorokkal együtt dolgozhatnak, valamint különböző oktatásokon és közösségi eseményeken vehetnek részt az Inkubátor szervezésében.
 4. Fókuszcsoportok, tesztelői csoportok bevonása a szolgáltatások, az ügyfélélmény, a digitális ügyfélút validálásába a piaci versenyben való sikeres megmérettetés érdekében.
 5. Egyedi finanszírozási program a megvalósításhoz.
Az MKB Inkubációs programban való részvétel feltétele a Bank, az Inkubátor és a FinTech Demo & Pitch Versenyen kiválasztott pályázó közötti egyedi üzleti megállapodás megkötése, amely legalább az alábbiakat tartalmazza: Az egyedi üzleti megállapodás megkötésére a Banknak és az Inkubátornak a FinTech Demo & Pitch Verseny napjától kezdődően 90 nap áll rendelkezésére. Ezen időszak célja, hogy a Bank, az Inkubátor és a pályázó kialakíthassák az érdekeikkel összhangban álló üzleti együttműködés kereteit.

2017. március 15-ig terjedő konzultációs időszak alatt a nyertes pályázók az alábbi támogatásban részesülnek: A 90 napos tárgyalási, előkészítési szakaszban a projektet érintő szerzői jogok a pályázónál maradnak.

A pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a tárgyalási szakaszban harmadik személyekkel, illetve más pénzintézettel nem tárgyal ugyanezen termék/ötlet/szolgáltatás fejlesztése, inkubálása, vagy hasznosítása kérdésében.

Ez idő alatt a Bank, az Inkubátor és a pályázó az Inkubátor co-working irodájában közös workshop-ok keretében:

5. Az MKB FinTech Versenyre való nevezés formája

6. Az MKB FinTech Versenyre beadandó pályázati dokumentáció tartalma

A pályázati dokumentációban a pályázati projektet az alábbi kérdések mentén kell bemutatni. A cél, hogy a Bank egyértelmű képet kapjon a pályázati dokumentáció tárgyát képező projekt aktuális életfázisáról, a továbbfejlesztéshez szükséges erőforrások összetételéről és becsült nagyságáról, a projekt újszerűségéről és a csapat felkészültségéről.

A pályázati dokumentáció 3 fő részből áll.

 1. Az alábbi kérdésekre választ adó prezentáció az 5. pontban részletezett formátum szerint:
  1. Kérdés: Milyen jelenlegi „problémára” ad megoldást a projekt.
  2. Kérdés: A megoldás és a projekt végtermékeként előálló szolgáltatás leírása.
  3. Kérdés: A projekt 140 karakterben történő leírása.
  4. Kérdés: Mi a projekt végtermékeként előálló szolgáltatás várható értékajánlata a fogyasztó felé, mi adja a megoldás, szolgáltatás egyediségét?
  5. Kérdés: Kik a csapat tagjai, mióta dolgoznak együtt és milyen kompetenciákkal rendelkeznek?
  6. Kérdés: Milyen fázisban tart a projekt?
  7. Kérdés: Mire, milyen jellegű erőforrásokra lenne - elsősorban - szükség a projekt továbbfejlesztéséhez?
  8. Kérdés: Milyen banki adatokhoz és/vagy milyen funkciójú rendszerekhez terveznek csatlakozni, hogy a projekt végterméke működhessen?
  9. Kérdés: Miért lehetne jó egy lehetséges partnerség az MKB Bank számára?
 2. A prezentáció mellékleteként az 5. Pontban foglalt formátum és mennyiségi korlát mentén lehetőség nyílik továbbá a projekt részletes kifejtésére.
  1. Kérdés: Mik a projekt főbb mérföldkövei a következő 18 hónapban és mely mérföldkövek elérését tűznék ki célul egy 18 hetes intenzív inkubáció végére?
  2. Kérdés: Láttok–e, ha igen milyen jogalakótói, szabályozói, illetve compliance kihívásokat a projekt megvalósításában, és ezt hogyan akarjátok kezelni? Szükséges a jogalkotó bevonása a projekt megvalósításához?
 3. Pályázó nyilatkozata: A pályázat a Pályázó által cégszerűen aláírt nyilatkozat becsatolása hiányában érvénytelen.

7. Az MKB FinTech Versenyre beadandó pályázati dokumentáció felépítése

 1. A pályázati dokumentáció felépítése:
  1. rész: Prezentáció:
   • Nyitó slide: a pályázati projekt fantázia neve.
   • Kérdések blokk: 1 kérdés 1 slide.
   • Záró slide: elérhetőségek és egyéb adatok: 1 slide.
  2. rész: Melléklet (opcionális): maximálisan 10 slide
  3. rész: Pályázó nyilatkozata (jelen Szabályzat melléklete)
 2. A kérdésekre a válaszokat külön slide-okon (oldalakon) kérjük kifejteni a 6. pontban taglalt sorrendben.
 3. A kérdések kifejtésének terjedelme: 1 kérdés(csoport) / 1 slide.
 4. Kérjük, hogy a pályázó az elérhetőségeit, illetve egyéb adatait a prezentáció részeként a záró slide-on is adja meg! Ennek a slide-nak a tartalma:
  • Amennyiben a pályázati projekthez kapcsolódik weboldal, akkor annak az elérhetősége.
  • A pályázati dokumentáció beadásáért felelős természetes személy pontos neve.
  • A pályázati dokumentáció beadásáért felelős természetes személy e-mail címe és telefonos elérhetősége(i).
 5. A pályázati dokumentációnak - egy dokumentumban, a prezentáció részeként - része lehet Melléklet is, amiben elsősorban:
  • vizuális értelmezés megkönyítését segítő képek (tömörített formátumban),
  • háttérszámítások,
  • architektúra ábra,
  • egyéb magyarázó slide-ok kaphatnak helyet.
 6. A Melléklet maximum terjedelme: 10 slide.
 7. A pályázati dokumentáció slide-jainak maximális száma: 21 slide.

8. A beadható pályázati projektek száma pályázónként

9. A pályázók köre

10. A benyújtható pályázati projektek témái

Az egyes témákhoz kapcsolódó magyarázó leírások az mkbdigibank.hu weboldalon érhetők el.

11. A benyújtható pályázati projektek életciklusa

12. A zsűri és a bírálati szempontrendszer

13. Szellemi alkotások joga, szerzői jogok

A FinTech Versenyre benyújtott pályázatok vonatkozásában (beleértve természetesen a 4. pontban részletezett konzultációs fázisban a nyertes pályázatokat is) a pályázati projekt szerzői jogai teljes mértékben a pályázót illetik.

14. Adatvédelem

Az MKB FinTech Versenyre való nevezéssel a pályázó jelen Szabályzatot elfogadja, és a pályázói nyilatkozat aláírásával hozzájárul adatainak a Bank, az Inkubátor és a szervezésbe bevont FinTech Group Kft. (együttesen Szervezők) általi kezeléséhez.

A Szervezők a beérkezett pályázatokat bizalmasan kezelik, az abban foglaltakat kizárólag a pályázatok elbírálásához használják fel, továbbá biztosítják, hogy a Verseny felkért zsűritagjai, illetve a döntési folyamatba bevont partnereik is csak a Verseny elbírálása céljából használhatják fel a pályázati dokumentációkat.

15. Záró rendelkezések

Minden pályázó tudomásul veszi, hogy az MKB FinTech Versenyre és jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó, illetve a FinTech Versennyel, az azokhoz kapcsolódó tevékenységekkel, valamint a jelen Szabályzattal összefüggésben felmerült minden jogvita tekintetében a Bank székhelye szerint illetékes bíróságok rendelkeznek kizárólagos hatáskörrel és illetékességgel.

MELLÉKLET

PÁLYÁZÓI NYILATKOZAT

 1. Jelen nyilatkozat aláírásával az alulírott Pályázó képviseletében ezúton kijelentjük, hogy a pályázati dokumentációban bemutatott projekt a Pályázó önálló szellemi terméke. A projekt nem mutat be vagy használ fel semmilyen olyan megoldást, amelyre vonatkozóan bármely harmadik fél bármilyen szerzői, illetve szellemi tulajdonhoz fűződő joggal rendelkezik.
  Elismerjük a Bank azon jogát, hogy amennyiben jelen rendelkezés megsértését jelentő információ jut a tudomására, úgy bennünket, illetve a projektet a Versenyből kizárja.
 2. Kijelentjük és vállaljuk továbbá, hogy amennyiben a pályázati projekt az MKB Inkubációs Programban történő részvételre kiválasztásra kerül, akkor a FinTech Demo & Pitch Verseny eredményhirdetésétől számított 90 napig harmadik személyekkel, illetve más pénzintézetekkel sem közvetlenül, sem közvetítők útján nem kezdeményezünk, illetve nem folytatunk tárgyalásokat a pályázati dokumentációban bemutatott projekttel kapcsolatban.
 3. Tudomásul vesszük, hogy a FinTech Versenyen történő részvétel semmilyen alapon vagy jogcímen nem jogosít ellentételezésre és/vagy bármilyen költség megtérítésére; vállaljuk, hogy ezzel összefüggésben a Bankkal, illetve a Szervezőkkel szemben kártérítési vagy egyéb igényt nem érvényesítünk.
 4. Tudomásul vesszük, hogy az MKB FinTech Verseny díjai (ld. az MKB FinTech Versenyszabályzat 4. pontját) nem minősülnek a FinTech Versenyen történő részvételéért járó ellenszolgáltatásnak, és azok odaítélése a zsűri kizárólagos hatáskörébe tartozik.
 5. Kijelentjük, hogy a Bank honlapján (www.mkb.hu) közzétett Adatvédelmi irányelveket a pályázati projekttel érintett valamennyi munkavállalónk, illetve megbízási vagy egyéb szerződéses kapcsolatban álló természetes személy megismerte, az abban foglaltakat az érintettek tudomásul vették.
  Kijelentjük, hogy az érintett természetes személyektől hozzájárulással rendelkezünk ahhoz, hogy a Szervezők a nevezési szakaszban és/vagy a FinTech Verseny alatt megadott adataikat kezeljék, valamint, hogy – pályázat beadásától számított legfeljebb 36 hónapos időtartamig – ezen adatokat (ideértve különösen a pályázati dokumentációban feltüntetett adatokat, a FinTech Verseny alatt készített fényképeket és videókat is) marketing- és kommunikációs célokra (ideértve többek között azoknak az mkbdigibank.hu weboldalon, a Szervezők weboldalán vagy a FinTech Versenyt leíró vagy hirdető anyagokban, kiadványokban és magazinokban történő megjelenítését) felhasználják. Vállaljuk a Szervezők haladéktalan kártalanítását, amennyiben az érintett személyek a személyes adataik esetleges jogosulatlan felhasználásával kapcsolatban a Szervezőkkel szemben kártérítési vagy bármely egyéb igényt érvényesítenek.
 6. Kijelentjük, hogy az MKB FinTech Versenyszabályzatot megismertük, az abban foglaltakat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.
  Tudomásul vesszük, hogy az MKB FinTech Verseny zsűrijének döntése végleges. Kijelentjük, hogy a zsűri tagjainak kiválasztásával, illetve a zsűri döntésével szemben kifogást nem emelünk, a döntést kötelezőnek fogadjuk el, azzal szemben jogorvoslati igénnyel nem lépünk fel.
………………… …………………
[dátum] [aláírás]

Pályázói nyilatkozat letöltése innen.